تخمه ژاپنی بند سبز - 2 ستاره
      تخمه ژاپنی بند آبی - 3 ستاره
      تخمه ژاپنی بند قرمز - 4 ستاره
      تخمه ژاپنی بند زرد - ممتاز