نخود ریز ده کیلویی - با نمک
      نخود ریز ده کیلویی - بی نمک
      نخود گل بند زرد - یک آتشه بی
      نخود گل بند سفید - یک آتشه بی
      نخود گل بند آبی - دو آتشه
      نخود گل بند قرمز - دو آتشه